БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ ДИВЉИХ ДЕПОНИЈА

Граду Панчеву су одобрена средства за пројекат у области екологије Покрајинског секретаријата за урбанизам и заштиту животне средине. Уговоре је уручио Немања Ерцег, помоћник покрајинског секретара за урбанизам и заштиту животне средине, а у име Града Панчева уговор је потписала Маја Витман, градска менаџерка.

Уговори са представницима локалних самоуправа са територије АП Војводине, које су путем конкурса оствариле право на доделу бесповратних средстава за подршку у реализацији пројеката у области заштите животне средине потписани су у холу Покрајинске владе.

 „Дивље депоније представљају велики еколошки проблем и средства добијена на овом конкурсу искористићемо за уклањање дивљих депонија на територији града Панчева. Циљ нашег пројекта је да се допринесе успостављању интегралног система управљања отпадом на територији града Панчева и очисти нелегално депонован отпад са дивљих депонија, као и да се комунални чврсти отпад са дивљих депонија транспортује на санитарну депонију. Чишћењем дивљих депонија стварају се услови за исправно поступање са отпадом из домаћинстава, како у здравственом смислу, тако и у погледу заштите животне средине, успоставља се хигијенско и естетско сакупљање комуналног чврстог отпада. Грађани се усмеравају на правилно поступање са отпадом и ангажовањем запослених из комуналног предузећа смањује се број дивљих депонија и стајалишта за контејнере се чисте и одржавају. Грађани су упознати са правилним поступањем са отпадом из домаћинстава, развија се свест и мењају навике у поступању са отпадом који се смешта на уређена места и у одговарајуће посуде чији садржај збрињавања од стране Јавног комуналног предузећа „Хигијена“ Панчево“ рекла је Маја Витман том приликом.

Средства су добијена на основу два конкурса, од којих је један намењен финансирању и суфинансирању пројектних активности за решавање проблема неадекватног одлагања отпада – санације и рекултивације дивљих депонија и деградираних површина на територији АП Војводине. По овом конкурсу граду Панчево одобрено је три милиона динара за чишћење дивљих депонија на територији града. Oчекивани резултат пројекта je да буде очишћено 13 локација дивљих депонија.

Други конкурс намењен је финансирању и суфинансирању израде пројектно-техничке документације за пројекте у области управљања комуналним отпадним водама на територији АП Војводине, као помоћ јединицама локалне самоуправе у циљу обезбеђења стабилног и дугорочног одвођења отпадних вода, заштите и побољшања квалитета воде и животне средине уопште, смањење ризика по јавно здравље и унапређење квалитета живота становништва, подршке руралном развоју, стварања предуслова за одрживи друштвени и економски развој и смањења регионалних диспаритета.

Извор: pancevo.rs