Инвестиције које реализује Град Вршац- контиуирано улагање у бољи живот за све грађанее
Град Вршац, годинама уназад улаже у велике пројекте, доказујући да држи до својих обећања и да се континуирано ради на унапређењу. Ту спадају и велике инвестиције у реконструкцију и изградњу водоводне мреже, у пројекат одвођења атмосферских вода, као и у изградњу фекалне канализације. Подједнако се ради на побољшању квалитета живота грађана, како у Граду, тако и у насељеним местима.


Завршени су радови на изградњи фекалне канализације у насељеном месту Павлиш. Вредност је 320.786.493 динара. Изграђено је око 13 км мреже, као и три црпне станице. Фекална канализација у Павлишу, потисним водом је повезана са Постројењем за пречишћавање отпадних вода. Након завршетка изградње фекалне канализације у насељеном месту Павлиш, приступило се изградњи кућних прикључака на колектор фекалне канализације у Павлишу. До данашњег дана је изграђено око 150 прикључака.


Урађена је и пројектно - техничка документација за изградњу фекалне канализације у насељеним местима Велико Средиште и Гудурица и њихово повезивање са Постројењем за пречишћавање подземних вода у Вршцу. Вредност израде пројектне документације је износила 8.868.000 динара.


Студија оправданости и пројекта документација за изградњу Фотонапонске електране за снабдевање електричном енергијом Постројења за прераду воде у Павлишу, урађена је почетком 2023. године, а израда пројекте документације је износила 999.000 динара без ПДВ-а.Реализацијом наведеног, постићи ће се смањене трошкова производње воде за пиће, која ће за последицу имати и ниже тарифе. У насељеним местима, Велико Средиште и Орешац изведени су радови на изради истражно-експлоатационих бушотина у вредности од 11.659.000 динара без ПДВ-а.Почетком 2023. године урађена је и пројекта документација и исходована грађевинска дозвола за извођење радова на изградњи водоводне мреже Гудуричког насеља, са пратећим објектима црпне станице, укупне дужине око 11.200 метара. Вредност израде пројектне документације износила је 2.479.000,00 без ПДВ-а. У склопу решавања вишедеценијског проблема водоснабдевања у делу насеља Гудурички пут, у току је и израда Пројекта изградње резервоара за водоснабдевање, а вредност израде пројектне документације износила је 2.399.999 без ПДВ-а.Реализацијом ове инвестиције решиће се вишедеценијски проблем водоснабдевања у овом делу Града Вршца. У плану је и израда пројектно - техничке документације за изградњу фекалне канализације у насељеним местима Избиште и Уљма. Наставља се са праксом изградње фекалне канализације у већим сеоским насељима општине Вршац, а самим тим и очувању животне средине. Предстоје и радови на опремању бунара грађевинском инфраструктуром и хидромашинском и електро опремом. Предрачунска вредност ових радова износи 15.228.575 без ПДВ-а. Израдом ових бунара доћи ће до унапређења система водоснабдевања у овим насељима. Започето је и са израдом пројектне документације изградње дистрибутивне водоводне мреже викенд насеља Широко Било. Вредност израде пројектне документације је износила 299.000,00 без ПДВ-а.


Реализацијом ове инвестиције решиће се проблем водоснабдевања викендица у овом викенд насељу.


"Главни циљ је да се ради на побољшању квалитета живота сваког појединца, како у граду, тако и у свим насељеним местима. Ови пројекти и радови су од великог значаја. Сви наши напори су усмерени ка томе. Чека нас још пуно тога да одрадимо. Трудићемо се као и до сада, да све спроведемо у дело. Свакако се види из свих досадашњих радова и великих улагања, да ми обећања спроводимо у дела. Пројекти су намењени побољшању животног стандарда грађана. Наши грађани су наша снага", истакла је градоначелница Вршца Драгана Митровић.


Извор и фото- Град Вршац