Конкурс за пријем деце у целодневни боравак и припремни предшколски програм
У радној 2024/2025. години, објекти у саставу ПУ „Чаролија" Вршац, примају децу: - у целодневни боравак у трајању од 11 часова:

-у јаслице за децу рођену од 01.11.2021. - 01.09.2024. године o обданиште за децу рођену од 01.03.2018. - 31.10.2021. године

- у припремни предшколски програм на целодневном боравку у трајању од 11 часова

- у припремни предшколски програм у трајању од 4 часа за децу рођену у периоду од 01.03.2017.- 01.03.2018. године, те могу, а не морају, на захтев родитеља да се упишу и деце рођена у периоду од 01.03.2018. - 31.08.2018. године;

Захтев за упис у вртић подноси родитељ, односно старатељ детета или лице које овласте. Захтев за све вртиће ће се примати:

1. Електронски преко е-Управе;


2. ДОДАДНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЋЕ СЕ ПРИЛОЖИТИ НА СЛЕДЕЋУ Е-МАИЛ АДРЕСУ: glavnivaspitac@pucarolija.com;

Конкурс за пријем деце траје од 07.05. - 17.05.2024. године.

Захтеви поднети после редовног конкурса (07.05.-17.05.2024. године) биће разматрани у ревизији уписа.


Одлуку о пријему деце доноси Централна уписна комисија коју је именовао директор ПУ "Чаролија" Вршац. Резултати Конкурса биће објављени на улазним вратима објеката ПУ „Чаролија" Вршац:

· За ППП 27.05.2024. године

· За целодневни боравак 03.06.2024. године


Рок за жалбу је 15 дана од дана објављивања списка примљене деце. Датуми за потписивање уговора објавиће се заједно са резултатима конкурса.

Уговор потписује родитељ или старатељ уз подношење личне карте на увид и уверења о здравственом прегледу детета и уверења надлежног Дома здравља о уредној вакцинацији детета.


Документа која се прилажу уз захтев за упис деце за 2024/2025. годину Уколико желите да дете у предшколску установу буде уписано по основу приоритета или специфичности, документацију коју сте прибавили код надлежних институција, непосредно поднесите предшколској установи.

1.Документа којим се доказује статус детета/породице из осетљивих група:

1.1 За самохране родитеље (један од набројаних докумената): - правноснажна судска пресуда на увид или решење о самосталном вршењу родитељског права - извод из матичне књиге рођених за децу неутврђеног очинства - извод из матичне књиге умрлих за другог родитеља

1.2 За децу у хранитељским породицама или установама социјалне заштите: - решење Центра за социјални рад о смештају деце у одговарајућу установу или хранитељску породицу или Уговор о хранитељству

1.3 За децу са сметњама у психофизичком развоју: - потврда надлежне здравствене институције

1.4 За тешко оболелу децу: - потврда изабраног педијатра


1.5 За кориснике новчане социјалне помоћи: - решење Центра за социјални рад да је породица корисник новчане социјалне помоћи

1.6 За децу тешко оболелих родитеља:

- Решење о инвалидитету или потврда изабраног лекара

1.7 За остале осетљиве категорије: - Решење, потврда или препорука центра за социјални рад да је породица под одређеном врстом ризика


1.8 За лица на одслужењу казне: - Потврда казнено-поправне установе о издржавању казне Уколико подносилац захтева за упис детета у предшколску установу није сагласан да запослени у предшколској установи изврши увид у податке који су садржани у Матичној књизи рођених и бази Централног регистра обавезног социјалног осигурања по службеној дужности, потребно је да предшколској установи непосредно поднесе следећу документацију:

1. Извод из матичне књиге рођених за дете за које се подноси захтев за упис, као и за сву децу у породици;

2. Документа којим се доказује радно-правни статус родитеља/стараоца:

2.1 За запослене: - Потврда из Фонда ПИО о уписаном радном стажу(приватне и државне фирме) за оба родитеља детета за које се подноси захтев за упис

2.2 За уметнике: - Решење из Пореске управе о утврђеној основици, потврда из Фонда ПИО или потврда из Удружења уметника

2.3 За студента: - Потврда о студирању(за текућу школску годину)

2.4 За пољопривреднике: - Уверење о оствареним приходима издато у општинској филијали Пореске управе или потврда из Фонда ПИО

2.5 За родитеље запослене у иностранству: - Потврда о запослењу коју је оверио судски тумач

2.6 За пензионере: - Решење, последњи чек или потврда из Фонда ПИО 3.


Остало: Уколико не припадате ни једној од наведених категорија, потребно је да поднесете релевантну документацију којом доказујете наведени статус.


За детаљније информације можете се обратити предшколској установи. За сву децу приликом потписивања уговора потребно је доставити и уверење надлежног дома здравља о уредној вакцинацији детета. За упис у припремни предшколски програм (целодневни и полудневни) обавезно приложити и доказ о здравственом прегледу детета при потписивању уговора.