ИНСТРУКТОРИ ЗА ПОПИС: РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА КОЈИ СЕ ПОЗИВАЈУ НА ТЕСТИРАЊЕ И РАЗГОВОР
У прилогу дајемо ранг листу кандидата који се позивају на тестирање и разговор за попис становништва 2022.

Потребна документација:

Документација коју је потребно предати приликом доласка на тестирање и разговор За све кандидате: ► фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша; ► фотокопија дипломе (или потврда образовне установе) о стеченој стручној спреми и оригинал на увид; ► уверење о некажњавању (издаје МУП – не старије од 6 месеци); ► уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).   Додатно за незапослене кандидате : ► потврда Националне службе за запошљавање, којом се доказује да је кандидат, у тренутку пријаве, на њиховој евиденцији (потврду је потребно извадити након попуњавања пријаве или најкасније до дана предаје документације), или ► потврда из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања. Ову потврду доносе студенти и друга лица која нису радно ангажована али нису пријављена Националној служби за запошљавање. Додатно за старосне пензионере: ► фотокопија последњег пензионог чека, или ► фотокопија решења о пензији Додатно за запослене са непуним радним временом: ► фотокопија важећег уговора или потврда послодавца (наведена дужина трајања радног времена) Додатно за запослене са пуним радним временом: ► фотокопија важећег уговора или потврда послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом  

НАПОМЕНА: Сва лица запослена у аутономној покрајини или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве Сагласност за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом потписивања уговора исту доставе у оригиналу. Уколико је кандидат у моменту пријаве био радно ангажован по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. августа 2022. године), потребно је да приликом доласка на тестирање и разговор донесе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 20. августа 2022. године достави потврду од Националне службе за запошљавање или ПИО фонда да је незапослен, односно да је престао да му тече стаж осигурања.

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата позваних на тестирање и разговор, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка. Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.