ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ИНСТРУКТОРЕ

Јавни позив

за пријављивање кандидата за инструкторе

 

Републички завод за статистику упућује јавни позив свим заитересованим кандидатима да се у периоду од 24. јуна (од 9.00 часова) до 3. јула 2022. године (до 20.00 часова) пријаве за посао инструктора за потребе спровођења Пописа становништва, домаћинстава и станова 2022. Заинтересовани кандидати се могу пријавити исључиво попуњавањем електронске пријаве на на веб-сајтовима Републичког завода за статистику www.stat.gov.rs и popis2022.stat.gov.rs.  

Задаци инструктора Инструктори имају обавезу да присуствују петодневној обуци, савладају методологију Пописа и рад у апликацијама за прикупљање података и мониторинг, спроведу петодневну обуку кандидата за пописиваче, и да на територији за коју су задужени прате ток пописивања, контролишу рад пописивача који су им додељени, дају им потребна упутства и помажу им у раду и решавању спорних ситуација током пописивања. Један инструктор је, у просеку, задужен за мониторинг рада седам пописивача.  

Период ангажовања од 23. августа до 31. октобра 2022. године Напомена: у време обуке кандидата за пописиваче, припреме за рад на терену и током теренске реализације Пописа, прерасподела радног времена врши се у складу са Планом активности и може укључивати и рад викендом.   Општи услови које кандидат треба да испуни: ►    држављанство Републике Србије; ►    пребивалиште или пријављено боравиште у Републици Србији; ►    најмање 18 година старости у тренутку попуњавања пријаве; ►    стечено најмање четворогодишње средње образовање; ►    да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци, да против кандидата није покренута истрага и да се против кандидата не води кривични поступак.   Посебни услови које кандидат треба да испуни: ►    познавање рада на рачунару (MS Office, интернет) – предвиђено је тестирање кандидата; ►    могућност коришћења сопственог рачунара и приступ интернету током периода ангажовања. Са изабраним кандидатима закључује се: -       Уговор о привременим и повременим пословима (незапослена лица, запослена лица са непуним радним временом, старосни пензионери) или -       Уговор о допунском раду (лица запослена са пуним радним временом код другог послодавца, односно чији послодавац није Република Србија) ВАЖНА НАПОМЕНА: Завод није одговоран за евентуални губитак права радно ангажованог лица до ког може доћи услед промене његовог радноправног статуса и остваривања накнаде за рад (нпр: обустављање исплате породичне пензије, накнаде за случај незапослености и сл.).  

Извор: belacrkva.rs