ОДРЖАНА 23. СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

Данас је одржана 23. седница Скупштине града Панчева на којој су одборници усвојили:

Предлог одлуке о изменама и допунама Плана генералне регулације Целина 1 – шири центар (круг обилазнице) у насељеном месту Панчево, Предлог одлуке о допунама Одлуке о општинским путевима и улицама на територији града Панчева, Предлог одлуке о давању сагласности на Нацрт Анекса 2 Уговора о јавно-приватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева, Предлог одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја 2021. година Јавног комуналног предузећа за превоз путника „Аутотранспорт – Панчево“, Предлог одлуке о усвајању Годишњег ликвидационог извештаја „Апотеке Панчево“ Панчево, Предлог одлуке о закључењу Споразума о измирењу дуга за извршавање обавеза „Апотеке Панчево“ Панчево према ТТ MEDIK DOO Београд,  Предлог измене програма отуђења непокретности у јавној својини града Панчева за 2022. годину, Предлог допуне програма отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини града Панчева за 2022. годину, Годишњи извештај о раду Градског правобранилаштва града Панчева за 2021. годину, Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања јавних предузећа, чији је оснивач град Панчева, за период од 01.01.2022. до 30.06.2022. године, I измена Програма пословања Јавног комуналног предузећа за уређење и одржавање спортских терена и објеката „Младост“ Панчево за 2022. и Измене Програма рада и финансијског плана Туристичке организације града Панчева за 2022. годину.

Такође, одборници су усвојили Програмe рада за 2023. годину и Финансијске планове за 2023. годину установа културе у граду Панчеву и насељеним местима, као и предлоге закључка о давању сагласности на одлуке Надзорних одбора јавно комуналних предузећа у граду Панчеву и насељеним местима, Предлог решења о утврђивању престанка мандата вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село и Предлог решења о именовању вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа „БНС“ Банатско Ново Село.

Извор: pancevo.rs