Усвојен завршни рачун буџета града Панчева за прошлу годину

На последњем, 28. по реду, заседању Скупштине града Панчева одборници су усвојили низ одлука и извештаја. Између осталог, усвојен је Предлог одлуке о изменама и допунама Плана детаљне регулације за подручје Северне индустријско-пословно-производне зоне 2 у Панчеву, као и Предлог одлуке о завршном рачуну буџета града Панчева за 2022. годину са Извештајем овлашћеног ревизора.

„Буџет града Панчева остварио је у 2022. години приходе и примања у износу од 7.757.017.189,18 динара, односно 101,76% планираних прихода и примања. Када је у питању расходовна страна, расходи и издаци за 2022. годину износе укупно 7.136.821.985,95 динара, односно 93,62% планираних расхода и издатака. Из овако изнетих података може се закључити да је 2022. година била најуспешнија година до сада по проценту остварења прихода и примања од 101,76% и по проценту извршења расхода и издатака од 93,62% планираних расхода и издатака. Оно по чему се прошла буџетска година разликује од осталих јесу и извршени капитални издаци у 2022. годину у износу од 1.422.810.638,42 динара односно 90,99% планираних капиталних издатака. По Мишљењу ревизора консолидовани финансијски извештај завршног рачуна буџета града Панчева за 2022. годину по свим материјално значајним аспектима истинито и објективно приказују стање имовине, обавеза и извора финансирања, прихода и примања, расхода и издатака, новчане токове и извршење буџета у складу са законом о буџетском систему, и другим позитивним прописима који регулишу ову област“ рекла је Драгана Купрешанин заменица градоначелника Панчева.

Предлог Средњорочног плана града Панчева 2023-2025. који представља једну од обавеза сваке локалне самоуправе како би у складу са својим буџетом могла да спроводи планове, да учествује на конкурсима и добије средства за сунфинансирање објаснила је градска менаџерка Маја Витман.

Одборници су усвојили и Предлог одлука о усвајању предлога Уговора о финансирању и извођењу радова на изградњи, доградњи односно реконструкцији некатегорисаних путева који се налазе у обухвату Просторног плана града Панчева, а градоначелник Панчева Александар Стевановић је објаснио да се ради о некатегорисаним путевима на територији града Панчева.

„Ради се о некатегорисаним путевима атара Банатско Ново Село, Качарево и део катастарске општине Панчево. Ради се о некатегорисаним путевима који су потребни да се изведу и изграде за потребе ветропаркова који ће имати значај за енергетски систем читаве Републике, јер поред ових ветрогенератора градиће се и нови далеководи којима ће се та струја преносити до трафо станица и даље до крајњих потрошача. Да би се све то изградило потребно је прво урадити мрежу некатегорисаних путева како би пре свега ветропаркови могли да се граде, али и како би након тога могли да се одржавају. То је бенефит приватне компаније која ће градити ветропаркове, а наш бенефит као града, односно јавни бенефит је што ћемо ми на територији нашег атара, када се заврши овај комплетни посао добити приближно око 180 километара атарских путева који че користити наши пољопривредници како би лакше и квалитетније долазитли до својих њива. Ово је стварно од великог значаја за наш град и један део великог посла који нас чека на територији града“, рекао је градоначелник Стевановић.

Одборници су усвојили и Предлог одлуке о давању сагласности на коначан нацрт уговора јавно-приватног партнерства за поверавање обављања комуналне делатности зоохигијене, Извештај о стању животне средине на територији града Панчева за 2022. годину, Извештај о раду Комуналне милиције Градске управе града Панчева за 2022. годину и Предлог годишњег плана рада Комуналне милиције Градске управе града Панчева за 2023. годину. Такође, усвојени су и извештаји о раду установа културе у граду Панчева и насељеним местима за 2022. годину, као и Предлог одлуке о усвајању Етичког кодекса функционера локалне самоуправе.

Град Панчево

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *