ЈАВНИ ПОЗИВ

Непосредни избори за чланове националних савета националних мањина биће одржани 13. новембра 2022. године.

Изборно право на изборима за чланове националних савета националних мањина имају само они припадници националне мањине који су уписани у посебан бирачки списак националне мањине. Право уписа у посебан бирачки списак националне мањине има сваки припадник националне мањине који је уписан у јединствени бирачки списак. Упис у посебан бирачки списак се врши на основу писменог захтева, према месту пребивалишта, односно месту боравишта за интерно расељена лица.

Захтев грађани могу предати, сваког радног дана од 7,30-15,30 часова Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу, Трг краља Петра бр. 2-4, канцеларија Службе бирачког списка број 107, на првом спрату, или путем поште на адресу: Градска управа града Панчева – Секретаријат за општу управу, Трг краља Петра I 2-4, 26000 Панчево.

На сајту Министарства за људска и мањинска прва и друштвени дијалог www.minljmpdd.gov.rs постављени су захтеви за упис и брисање из посебног бирачког спискаа могу се преузети и у Градској управи града Панчева – Секретаријату за општу управу Служби бирачког списка, канцеларија број 107, на првом спрату.

Потребно је да захтев за упис у посебан бирачки списак буде читко попуњен и потписан од стране подносиоца захтева. Сви подаци у захтеву морају да буду попуњени идентично као што су уписани у личној карти подносиоца.

Посебан бирачки списак националне мањине се закључује 28. октобра 2022. године у 24,00 часа.

После закључења посебног бирачког списка националне мањине од 29октобра до 9новембра 2022. године у 24,00 часа (најкасније 72 часа пре дана одређеног за одржавање избора) захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине може се поднети Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, непосредно или преко Градске ураве града Панчева, по месту пребивалишта.

Од проглашења изборне листе право на увид у посебан бирачки списак националне мањине имају овлашћени преставници подносилаца проглашених изборних листа.

Увид у посебан бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичном сајту Министарству за људска и мањинска права и друштвени дијалог, www.minljmpdd.gov.rs уношењем податка о јединственом матичном броју грађана.

Позивају се сви бирачи који су поднели захтев за упис у посебан бирачки списак националне мањине да провере да ли су уписани у посебан бирачки списак и да ли су њихови подаци у посебном бирачком списку ажурни.

Извор: pancevo.rs