Отворен Јавни позив за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтева за доделу бесплатних дечијих аутоседишта за децу

рођену од 01.03.2022.г. до 01.03.2023.г. – за превоз деце од 9 до 36 kg

Позивају се родитељи или старатељи са територије општине Ковачица чија су

деца рођена од 01.03.2022.г. до 01.03.2023.г. да поднесу захтев за доделу

бесплатних дечијих аутоседишта за путничка возила.

I Критеријуми за доделу бесплатних дечијих аутоседишта

1. Пребивалиште родитеља или старатеља на територији општине Ковачица;

2. Поседовање путничког моторног возила у власништву једног од родитеља,

старатеља, или члана заједничког домаћинства.

II Потребна документација која се прилаже приликом подношења захтева:

1. Попуњен образац захтева (пријавни формулар)

2. Доказ о пребивалишту родитеља/старатеља на територији општине Ковачица

(фотокопија личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта

или потврда о пребивалишту);

3. Доказ о поседовању путничког моторног возила у власништву једног од

родитеља, старатеља или члана заједничког домаћинства (очитана саобраћајна

дозвола возила или оверени купопродајни уговор за возило. Уколико је

возило у власништву члана заједничког домаћинства потребна је и фотокопија

личне карте са адресом пребивалишта или очитана лична карта или потврда о

пребивалишту, као доказ да живи у заједничком домаћинству са подносиоцем

захтева);

4. Извод из матичне књиге рођених за дете (фотокопија), односно изводи

изматичне књиге рођених за сву децу уколико родитељ/родитељи имају двоје

и више деце (фотокопије извода);

5. Доказ на основу којег се остварује статус самохраног родитеља (извод из

матичне књиге умрлих за другог родитеља, доказ о поверавању детета једном

родитељу након развода брака, одлука суда о вршењу родитељског права и

сл.)

6. Изјавa и Сагласност за обраду података о личности (дато у прилогу – Образац

1 и Образац 2)

III Додатне информације

Образац захтева (пријавни формулар) и изјаве (Образац 1 и Образац 2) се могу

преузети на писарници Општинске управе општине Ковачица, или са званичне

интернет презентације општине Ковачица (https://www.kovacica.org/ Кокурси, Јавни

позиви).

Попуњен образац захтева (пријавни формулар) са пратећом потребном

документацијом и потписаном изјавом се предаје на писарници Општинске

управе општине Ковачица или путем поште на адресу Ковачица, Општинска

управа, улица Маршала Тита бр 50 ,са назнаком Пријава на јавни позив за

доделу бесплатних аутоседишта за децу, Савет за безбедност саобраћаја

општине Ковачица, који ће вршити проверу документације и рангирање

пристиглих захтева.

Јавни позив ће бити објављен на званичној интернет презентацији општине

Ковачица (https://www.kovacica.org/).

Рок за подношење захтева је 20 дана од дана објављивања позива на

званичној интернет презентацији општине Ковачица

(https://www.kovacica.org/).

Неблаговремени, непотпуни и захтеви који не испуњавају тражене услове неће

бити разматрани.

Одлука о додели бесплатних аутоседишта биће донета на основу редоследа

пристиглих пријава, а у случају да је број благовремених и уредних пријава већи

од броја расположивих аутоседишта, предност ће имати самохрани родитељи и

родитељи са троје и више деце.

Изабрани родитељи/старатељи биће обавештени о датуму обуке за правилно

коришћење дечијих аутоседишта, након које ће се вршити подела истих.

https://www.kovacica.org/home

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *